Privacyverklaring

Dit is de privacy verklaring van Thecoronalab.nl, onderdeel van besloten vennootschap met gewone structuur Le Lab B.V., hierna: Le Lab. Le Lab is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81767234 en is gevestigd aan Rhôneweg 28 (1043AH) te Amsterdam.
Thecoronalab.nl verwerkt, beheert en beveiligt jouw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die onder andere de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) aan ons stelt. Dit privacy statement geldt voor de persoonlijke gegevens die ontstaan via jouw bezoeken aan de website van Thecoronalab.nl. Je gaat akkoord met ons privacy beleid door deze website te gebruiken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Ten behoeve van onze dienstverlening legt Thecoronalab.nl met jouw toestemming gegevens vast in één of meer bestanden. Hierbij verzamelen wij de minimaal benodigde persoonsgegevens, en niet meer. Dit zijn:
NAW-gegevens;
Contact gegevens;
Geboortedatum;
Documentnummers;
Geslacht;
Testuitslagen;
Medische gegevens;
Betalingsgegevens;
Overige door u verstrekte persoonsgegevens;

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Thecoronalab.nl kan via de website persoonlijke gegevens verzamelen voor de volgende doelen:

Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
Het inplannen van een afspraak;
Het uitvoeren van onze diensten;
Het afhandelen van uw betaling;
Het verstrekken van een uitslag via beveiligde e-mail;
Nakomen van wettelijke verplichtingen (waaronder maar niet uitsluitend tot meldingsplicht);
Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld het doorgeven van een positieve testuitslag);
Ten behoeve van marketing en communicatie doeleinden;
Analyseren van bezoekersgedrag op onze website;
Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening;

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Het verwerken van uw persoonsgegevens doen wij op de volgende grondslagen: (I) wettelijke verplichting, (II) uitvoering overeenkomst, (III) verkregen toestemming van de betrokkene(n), (IV) gerechtvaardigd belang.
Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Thecoronalab.nl, tenzij we dit doen in het kader van wettelijke verplichtingen, als dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Cookies en web statistieken

Thecoronalab.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Als jij inlogt op jouw persoonlijke omgeving, wordt er ook een cookie geplaatst op jouw computer. Deze heeft als doel jou (of eigenlijk jouw computer) te herkennen zolang jij ingelogd bent, om te voorkomen dat je direct weer uitgelogd wordt. Als je uitlogt wordt deze cookie direct verwijderd. Je kunt je altijd afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Thecoronalab.nl meet onder meer de mate waarin de website wordt bezocht en het klikgedrag hierin. Hiervoor worden algemene gegevens bijgehouden van bezoekers, zonder dat hierbij te herleiden is wie precies waarop klikt. De verzamelde gegevens zijn gegevens zoals de meest bezochte pagina’s en het type webbrowser waarop de website wordt bezocht. Aan de hand van deze statistieken verbeteren wij onze website en de gebruikerservaring. Deze gegevens worden bijgehouden door cookies te plaatsen op jouw computer.

Beveiligingsgegevens

Bewaartermijn

Thecoronalab.nl bewaart jouw persoonsgegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij jouw gegevens hebben verzameld. Oftewel, zolang het aannemelijk is dat wij jouw persoonsgegevens nodig hebben (bijvoorbeeld totdat we jouw testresultaten hebben) bewaren we jouw persoonsgegevens. Na deze periode worden jouw persoonsgegevens verwijderd in onze periodieke opruiming.
Thecoronalab.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig door te nemen.

Rechten van betrokkenen

Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

Recht op rectificatie;
U heeft het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren en/of aanvullen.

Recht op gegevenswissing;
U heeft het recht als betrokkene om zonder onredelijke vertraging wissing van uw betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op beperking van verwerking;
Als betrokkene heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die u aan Le Lab heeft verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat.

Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Le Lab staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Le Lab met uw persoonsgegevens omgaat kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via [email protected]
Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen privacy statement

Le Lab kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Privacy declaration

This is the privacy statement of Thecoronalab.nl, part of a private company with an ordinary structure Le Lab B.V., hereinafter: Le Lab. Le Lab is registered with the Chamber of Commerce under number 81767234 and is located at Rhôneweg 28 (1043AH) in Amsterdam.
Thecoronalab.nl processes, manages and secures your personal data with the greatest care. We comply with the requirements that, among other things, the General Data Protection Regulation (GDPR) imposes on us. This privacy statement applies to the personal data that arise through your visits to the website of Thecoronalab.nl. You agree to our privacy policy by using this website.

What personal data do we process

For the benefit of our services, Thecoronalab.nl records data in one or more files with your permission. We collect the minimum necessary personal data, and no more. These are:
Name and address details;
Contact details;
Date of birth;
Document numbers;
Sex;
Test results;
Medical data;
Payment details;
Other personal data provided by you;

For what purpose do we process personal data

Thecoronalab.nl can collect personal data via the website for the following purposes:

To contact you to inform you about the services you have purchased and the execution thereof;
Scheduling an appointment;
Executing our services;
Handling your payment;
Providing a result via secure e-mail;
Compliance with legal obligations (including but not limited to the obligation to notify the GGD of positive results);
To be able to call or e-mail when necessary to be able to execute our services (for example, notifying you of a positive test result);
For marketing and communication purposes;
Analyzing visitor behavior on our website;
Data exchange with third parties when strictly necessary to provide our services;

Basis for processing personal data

We process your personal data on the following bases: (I) legal obligation, (II) performance of the agreement, (III) obtained permission from the data subject(s), (IV) legitimate interest.

Disclosure of data to third parties

Personal data is never provided to companies and institutions outside Thecoronalab.nl, unless we do this in the context of legal obligations, if this is not incompatible with the purpose for which the data was obtained.

Cookies and web statistics

Thecoronalab.nl only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. If you log in to your personal environment, a cookie will also be placed on your computer. The purpose of this is to recognize you (or actually your computer) as long as you are logged in, to prevent you from being logged out immediately. If you log out, this cookie will be deleted immediately. You can always unsubscribe from cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies.

Thecoronalab.nl measures, among other things, the extent to which the website is visited and the clicking behavior in it. For this, general data of visitors is kept, without it being possible to trace who exactly clicks on what. The data collected is data such as the most visited pages and the type of web browser on which the website is visited. We use these statistics to improve our website and the user experience. This data is kept by placing cookies on your computer.

Security Details

Retention period

Thecoronalab.nl stores your personal data as long as it remains current for the purpose, or non-incompatible purposes, for which we have collected your data. In other words, as long as it is plausible that we need your personal data (for example, until we have your test results), we will keep your personal data. After this period, your personal data will be deleted in our periodic clearance.

Rights of data subjects

– Right of access;
As a data subject, you have the right to obtain a definitive answer as to whether or not your personal data is being processed and, if so, to inspect the processing thereof.

– Right to rectification;
You have the right to have incorrect data corrected and/or supplemented.

– Right to erasure;
As a data subject, you have the right to obtain erasure of your personal data concerned without undue delay.

– Right to restriction of processing;
As a data subject, you have the right to restrict the processing of your personal data.

– Right to data portability;
You have the right to receive the personal data you have provided to Le Lab in a structured, commonly used and machine-readable format.

– Right to object;
The data subject has the right to object at any time, on grounds relating to his particular situation, to the processing of personal data concerning him/her, including profiling based on those provisions. Le Lab will cease processing the personal data unless there are compelling legitimate grounds for the processing that outweigh the interests, freedoms and rights of the data subject related to the exercise, institution or defense of legal claims.
You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to [email protected]

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your proof of identity with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.

Complaints

If you have a complaint about the way in which Le Lab handles your personal data, you can contact us via the website or by e-mail at [email protected]
You can also submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority. You can contact them via this link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Changes to our privacy statement

Le Lab reserves the right to change the privacy statement at any time. The most recent version is published on the website. Therefore, always keep an eye on the website for the most recent version. If the new privacy statement has consequences for the way in which we process already collected data relating to you, we will inform you by e-mail.