Algemene voorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod van
artikelen op de site van www.thecoronalab.nl, en op alle aangegane overeenkomsten met
partners.
1.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing
zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk
overeengekomen zijn. Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende
Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende
Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.3 Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is
overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene
Voorwaarden geheel van kracht.
1.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij
hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door www.thecoronalab.nl is ingestemd.
1.5 Onder “klant” wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke
persoon of rechtspersoon die een contract/aankoop, van welke aard dan ook, met
www.thecoronalab.nl is aangegaan of zal aangaan.
Door het gebruik van de internetsite Thecoronalab.nl en/of het plaatsen van een bestelling
aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.
1.7 Thecoronalab.nl is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een
overeenkomst met de klant.
Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de
overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan
klanten tot het doen van een aankoop. Thecoronalab.nl is op geen enkele wijze hieraan
gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken
van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een
totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in Artikel 2 is
voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij een
andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aankoop van de klant als genoemd in artikel 1 wordt geacht te zijn gedaan in één
van de volgende omstandigheden: de klant heeft precies aangegeven welk product en/of
dienst hij wil ontvangen; in het geval dat door Thecoronalab.nl een op naam gestelde
offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en door Thecoronalab.nl retour
ontvangen zijn; • de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde
invulscherm van de internetsite en het ingevulde bestelformulier is aan Thecoronalab.nl
via elektronische weg verzonden en door Thecoronalab.nl ontvangen.
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email
is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door
Thecoronalab.nl herroepen worden in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden
voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Thecoronalab.nl dit aan de klant
meedelen binnen tien dagen na de ontvangst van de bestelling.
2.6 De klant en Thecoronalab.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken
van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra
aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een
gewone handtekening doet niet af aan de verbindende Thecoronalab.nl gelden, voor zover
de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
AV. ARTICLE2.7
Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke
voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW en soms inclusief verzendkosten als het
product door de brievenbus past. Voor verzending naar landen buiten Nederland geldt dat
er een toeslag op de verzendkosten komt bij artikelen waarbij op de website van
Thecoronalab.nl vermeldt wordt dat ze gratis verzonden worden.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3 De klant is de prijs verschuldigd die Thecoronalab.nl in haar bevestiging conform
Artikel 2.5 van de Algemene Voorwaarden aan hem heeft meegedeeld. Duidelijke fouten
in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door
Thecoronalab.nl worden gecorrigeerd.
3.4 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen
de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel
de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door
Thecoronalab.nl
Artikel 4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
iDeal, creditcard of Apple Pay.

4.2 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Thecoronalab.nl heeft
moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-
)verplichtingen, komen ten laste van de klant.
4.3 In geval van niet-tijdige betaling is Thecoronalab.nl bevoegd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment
waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
Artikel 5. Levering en leveringstijd
6.1 Thecoronalab.nl heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op
goederen en documenten, die hij in verband met een overeenkomst tussen
Thecoronalab.nl en jegens ieder onder zich heeft.
Artikel 6. Recht van retentie
6.1 Thecoronalab.nl heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op
goederen en documenten, die hij in verband met een overeenkomst tussen
Thecoronalab.nl en jegens ieder onder zich heeft.
6.2 Tegenover de afzender/opdrachtgever of de ontvanger/geadresseerde kan de
Thecoronalab.nl het recht van retentie uitoefenen op goederen, gelden en documenten
voor hetgeen hem verschuldigd is of zal worden terzake van het verkopen van de
goederen of diensten.
6.3 Hij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de
goederen drukt.
6.4 Thecoronalab.nl kan het in de leden 2 en 3 toegekende recht van retentie eveneens
uitoefenen voor hetgeen hem door de distributeur/wederverkoper/afzender/opdrachtgever
nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.
6.5 Thecoronalab.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of
opschorting als hierboven bedoeld, voortvloeit.
Artikel 7. Annuleren, retourneren en ruilen
7.1 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden, dan zijn de
reeds gemaakte onkosten voor transport van het bestelde artikel naar de klant ten allen
tijde voor de klant. Tevens is de klant na 7 werkdagen 10% van de totale hoofdsom
(inclusief BTW, exclusief verzendkosten) aan administratiekosten verschuldigd. Hiervoor
verkrijgt de klant een nota welke binnen 14 dagen betaald dient te worden.
7.2 Bij een levertijd langer dan 20 werkdagen heeft de klant het recht de bestelling te
annuleren. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden.

7.3 Terugbetaling in geval van retournering, van zowel het aankoopbedrag als de kosten
van de retournering, vindt plaats binnen tien werkdagen na ontvangst van het retour
gestuurde artikel.
7.4 Retourneren is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.
7.5 Indien u wenst te annuleren dan gelden er de volgende voorwaarden:
AV. ARTICLE 7.6
– Binnen 24 uur voor de boeking is er geen refund van de gemaakte kosten
– Vanaf 7 dagen krijgt u 100% terugbetaald.
7.6 Niet opkomen dagen bij een afspraak:
– Bij no show of het niet laten afnemen van de test zullen wij 100% van de boeking in
rekening brengen.
7.7 In het geval dat u wilt annuleren, kan dit uitsluitend via uw eigen portaal. Mocht dat
niet lukken dan kunt u ons per mail raadplegen.
Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Voor door Thecoronalab.nl geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals
deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Thecoronalab.nl
vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie. Bij
defecten zijn de eventuele verzendkosten naar Thecoronalab.nl voor rekening van de
klant. De verzendkosten naar de klant van het gerepareerde of, indien van toepassing,
nieuwe artikel zijn voor rekening van Thecoronalab.nl.
8.2 Thecoronalab.nl is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm
dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant
van Thecoronalab.nl. Thecoronalab.nl is nooit aansprakelijk voor gevolg- of
bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.3 Indien Thecoronalab.nl ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de
schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met
betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.4 Er kan geen sprake zijn van garantie als de slijtage als normaal kan worden
beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen
reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht;
– als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is
gemaakt;

– als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of
onoordeelkundig gebruik; als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid
of nalatig onderhoud.
8.5 De klant is verplicht Thecoronalab.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in
verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Thecoronalab.nl mochten doen
gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten
voor rekening van de klant dienen te komen.
8.6 Het is mogelijk dat Thecoronalab.nl op haar internetsite links opneemt naar andere
internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn.
Dergelijke links zijn louter informatief. Thecoronalab.nl is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden
gemaakt.
Artikel 9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Thecoronalab.nl niet verplicht haar verplichtingen jegens
de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk
wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand,
bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of
andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen
vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-
)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment
niet beschikbaar zijn van de internetsite.
Artikel 10. Intellectuele eigendom
10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van
weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de
producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Thecoronalab.nl, haar
toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-,
tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder
al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en
concepten.
10.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van
wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit
artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van Thecoronalab.nl, haar toeleveranciers of andere
rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1 Thecoronalab.nl zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in
overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden
voor het tot stand laten komen van een overeenkomst.
11.2 De klant kan de aan Thecoronalab.nl verstrekte gegevens ten allen tijde opvragen,
wijzigen en/of inzien.
11.3 Thecoronalab.nl neemt de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van
Thecoronalab.nl of overeenkomsten gesloten met Thecoronalab.nl worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als
bevoegd aanwijst.
Artikel 13. Diversen
13.1 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene
Voorwaarden te zenden aan Thecoronalab.nl, of naar het emailadres zoals het staat
aangegeven op de internetsite (via contact).
13.2 Thecoronalab.nl website is niet aansprakelijk in de breedste zin des woord. Alle
genoemde prijzen zijn incl. btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen.
13.3 Le Lab B.V. KvK 81767234 te Amsterdam. Le Lab B.V. behoudt zich het recht voor
de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Gebruik van deze
site betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accepteert.
13.4 Bij al onze testlocaties bevindt er zich een beveiligde camera welke aanwezig is voor
object-beveiliging. De opgenomen beelden worden niet opgeslagen, noch worden zij
gebruikt voor het identificeren van klanten. De camera's dienen slechts ter optimalisatie
van de beveiliging van onze testlocaties.
13.5 Le Lab BV behoudt zich het recht voor het gebruiken van het opgegeven e-mail adres voor marketing
doeleinden.

Artikel 14. Auteursrechten

14.1 De inhoud en de afbeeldingen van de Thecoronalab.nl is volledig eigendom van
Thecoronalab.nl onder Nederlands recht. Kopiëren, reproduceren of publicatie van een
gedeelte van de website is niet toegestaan tenzij schriftelijke toestemming is verleend.
14.2 Materiaal op de website is volledig eigendom van de Thecoronalab.nl. Derden
mogen materiaal op geen wijze downloaden voor commerciële doeleinden. Het is niet

toegestaan materiaal van de website te downloaden om vervolgens aanspraak te maken op
auteursrecht van het materiaal.
14.3 Thecoronalab.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou
kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat
je derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.
14.4 De informatie op deze website bevat op generlei wijze medisch advies of instructies
die toelaten een diagnose te stellen of een medische behandeling te starten of te
begeleiden. Indien je vragen hebt omtrent een bepaalde diagnose of behandeling, dien je
steeds een arts of andere gekwalificeerde hulpverleners te consulteren.
Artikel 15. Jongeren
15.1 Bij kinderen tot 12 jaar is de toestemming van de ouders/voogden vereist.
Toestemming van het kind is niet nodig, maar deze heeft wel recht op informatie. Bij The
Corona Lab wordt er bij iedere boeking verzocht om akkoord te gaan met de algemene
voorwaarden, deze stellen dat beide ouders toestemming geven voor het kind om de test
bij thecoronalab.nl te ondergaan. Het is hierbij de verantwoordelijkheid van de ouder om
dit naar eer en geweten in te vullen, eventuele nalatigheid hierin zal niet ten nadele kan
worden gebracht bij The Corona Lab. De test-straatmedewerker zal bij kinderen tot 12
jaar nadrukkelijk vragen of beide ouders, of in het geval van één-ouderschap één ouder
akkoord is met het uitvoeren van de test. Hierbij zal de identiteit van de ouder
gecontroleerd worden en vermeld worden in de boekingsmodule.
15.2 Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is de toestemming van de ouders/voogden en van de
jongere zelf vereist. In twee uitzonderingsgevallen is de toestemming van alleen de
jongere voldoende. -Als het niet behandelen van de jongere voor hem ernstig nadeel
oplevert (denk aan geslachtsziekte, vaccinatie). -Als de behandeling de weloverwogen
wens is van de jongere (denk aan abortus).
In deze gevallen dient de arts de ouders/voogden in beginsel wel te informeren, maar het
goed hulpverlenerschap kan met zich meebrengen dat zij over de behandeling niet worden
geïnformeerd. Dit kan het geval zijn als de gezondheid of de veiligheid van het kind in
gevaar zou komen als de arts de ouders/voogden wel zou inlichten, bijvoorbeeld omdat
het kind dan van behandeling zou afzien. Ook dient de jongere zelf naar zijn/haar
bevattingsvermogen te worden geïnformeerd over de behandeling. Thecoronalab.nl bij
kinderen van 12-16 jaar nadrukkelijk vragen of beide ouders, of in het geval van één-
ouderschap één ouder, akkoord zijn (is) met het uitvoeren van de test. Hierbij zal de
identiteit van de ouder(s) gecontroleerd worden en vermeld worden in de
boekingsmodule.
15.3 Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op
informatie.